Loading

Każda firma ma wielkie cele i aspiracje.

To czy je osiągnie zależy od ludzi.

Usługi rekrutacyjne dla sektora budowlanego są naszym jedynym obszarem aktywności.

Dobrze znamy tę branżę oraz jej specyficzne potrzeby.

Rekru­tu­je­my w Polsce…

…ale również w Europie.

Dyna­micz­ny rozwój sekto­ra budow­la­ne­go sprzy­ja zacie­ra­niu granic.

Jeśli decy­du­jesz się na ekspan­sję, warto rozwa­żyć zatrud­nie­nie pracow­ni­ka, który zna lokal­ny rynek.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za swoją pracę.

Naszym zleceniodawcom udzielamy gwarancji.

W przypadku zarówno kandydatów jak i pracodawców poszukujących skutecznych menadżerów, wykorzystujemy narzędzia dostosowane do indywidualnych kryteriów i potrzeb. Każde z powierzonych zadań jest dla nas wyzwaniem i  zobowiązaniem. Cieszymy się z naszych osiągnięć, otwartego i elastycznego podejścia. Stosujemy najwyższe standardy etyczne, budując trwałe relacje. Większość klientów rekrutuje z nami ponownie. 

Jacek Szczepan

CEO

Z wykształ­ce­nia archi­tekt, z doświad­cze­nia mena­dżer, z zami­ło­wa­nia eksplo­ra­tor ludz­kich zacho­wań i zawo­do­wych ambi­cji. Po ponad dwudzie­stu latach pracy dla dużych między­na­ro­do­wych przed­się­biorstw (w tym szwedz­kich, niemiec­kich i austriac­kich) posta­no­wi­łem stwo­rzyć firmę – plat­for­mę łączą­cą najlep­szych specja­li­stów z najlep­szy­mi praco­daw­ca­mi, w środo­wi­sku które­go potrze­by znam i rozumiem. 

Jakie są twoje plany i ambicje?

Zabierz ze sobą najlepszych!

DLA ABSOLWENTÓW

Pozy­tyw­ne nasta­wie­nie, cieka­wość świa­ta i ludzi, nietu­zin­ko­we spoj­rze­nie, znajo­mość języ­ków obcych – to cechy, które często ważą więcej niż doświad­cze­nie (niejed­no­krot­nie zabar­wio­ne ruty­ną). Napisz zatem o swoich pasjach i ambi­cjach, zaak­cen­tuj mocne stro­ny i nie obawiaj się wspo­mnieć o tym, co prze­szka­dza Ci w rela­cjach z otocze­niem. Obie­cu­je­my, że wnikli­wie zapo­zna­my się z Twoim opisem i spró­bu­je­my pomóc w znale­zie­niu miej­sca, od które­go będziesz mogła/mógł rozpo­cząć fascy­nu­ją­cą drogę zawodową.

Skontaktuj się z nami i weź udział w prowadzonych przez nas projektach dla naszych Klientów.

Dome­ną naszej dzia­łal­no­ści jest wspo­ma­ga­nie przed­się­biorstw pręż­nie dzia­ła­ją­cych w sekto­rze budow­la­nym w pozy­ski­wa­niu do współ­pra­cy najlep­szych menadżerów.

Zapraszamy do kontaktu jeśli jesteście Państwo zainteresowani prowadzonymi przez nas projektami.

KONTAKT

NASZE BIURO:Stanson
ul. Nowogrodzka 62 C
02–002 Warszawa

+48 531 588 858
+48 531 588 558

 

[wpgm­za id=“1”]

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobo­we pozy­ska­ne w proce­sie rekru­ta­cyj­nym prze­twa­rza­my wyłącz­nie w celu reali­za­cji umów zawar­tych z naszy­mi Klien­ta­mi, których przed­mio­tem jest prze­pro­wa­dze­nie proce­su rekru­ta­cyj­ne­go na stano­wi­sko okre­ślo­ne w umowie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres prze­twa­rza­nych danych osobo­wych obej­mu­je dane wska­za­ne w prze­ka­za­nych doku­men­tach, na których prze­twa­rza­nie osoba wyzna­czy­ła dobro­wol­ną zgodę.

Zgoda wyra­żo­na w prze­ka­za­nych doku­men­tach odpo­wied­nią klau­zu­lą doty­czy aktu­al­nie prowa­dzo­ne­go proce­su rekru­ta­cyj­ne­go i/lub także przy­szłych proce­sów rekrutacyjnych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Admi­ni­stra­to­rem danych osobo­wych jest firma Jacek Szcze­pan STANSON z siedzi­bą w Warsza­wie (02–002) przy ul. Nowo­grodz­kiej 62c.

Jak można się z nami skontaktować i jak można uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?

pocz­tą – Jacek Szcze­pan STANSON ul. Nowo­grodz­ka 62 c 02–002 Warszawa

e‑mailem – office@stanson.eu.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobo­we są prze­twa­rza­ne na podstawie:

1) zgody – to jest dobro­wol­nie wyra­żo­nej zgody na prze­twa­rza­nie danych osobo­wych — art. 6 ust.1 lit a) RODO; zgoda doty­czy albo aktu­al­nie prowa­dzo­ne­go proce­su rekru­ta­cyj­ne­go i/lub także przy­szłych proce­sów rekrutacyjnych

2) wymo­gów kontrak­to­wych – prze­twa­rza­nie jest niezbęd­ne do wyko­na­nia umowy z naszy­mi Klien­ta­mi — art. 6 ust. 1 lit b) RODO; przy czym umowa obej­mu­je powie­rze­nie przez STANSON prze­twa­rza­nia przez Klien­ta wyłącz­nie ogra­ni­czo­nych danych osobo­wych (dane zwykłe)

3) uzasad­nio­nych wymo­gów Admi­ni­stra­to­ra lub stro­ny trze­ciej dzia­ła­ją­cą na zlece­nie Admi­ni­stra­to­ra – prze­twa­rza­nie jest niezbęd­ne do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uzasad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra lub przez stro­nę trze­cią dzia­ła­ją­cą na zlece­nie Admi­ni­stra­to­ra — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobo­we są udostęp­nia­ne naszym Klien­tom w ramach zawar­tej umowy, której przed­mio­tem jest prze­pro­wa­dze­nie proce­su rekru­ta­cyj­ne­go oraz współ­pra­cow­ni­kom STANSON w zakre­sie prowa­dze­nia proce­su rekru­ta­cyj­ne­go, którzy prze­twa­rza­ją dane osobo­we na podsta­wie umowy powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych osobo­wych (okre­ślo­ne jako stro­ny trze­cie w pkt. powyżej).

Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.

Będzie­my prze­twa­rzać Twoje dane osobo­we do czasu cofnię­cia zgody lub przez okres niezbęd­ny do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń.

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Firma STANSON nie prze­ka­zu­je danych osobo­wych poza teren EOG.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobo­we są prze­twa­rza­ne przez okres niezbęd­ny do zakoń­cze­nia reali­za­cji umowy zawar­tej z naszym Klien­tem lub w przy­pad­ku wyra­żo­nej zgody na prze­twa­rza­nie danych osobo­wych w przy­szłych proce­sach rekru­ta­cyj­nych nie dłużej niż 2 lata od daty pozy­ska­nia danych.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profi­lo­wa­nie nale­ży rozu­mieć jako dowol­ną formę zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go prze­twa­rza­nia danych osobo­wych, które pole­ga na ich wyko­rzy­sta­niu do oceny niektó­rych cech osoby fizycz­nej, w szcze­gól­no­ści do anali­zy lub progno­zy aspek­tów doty­czą­cych efek­tów pracy tej osoby fizycz­nej, jej sytu­acji ekono­micz­nej, zdro­wia, osobi­stych prefe­ren­cji, zain­te­re­so­wań, wiary­god­no­ści, zacho­wa­nia, loka­li­za­cji lub prze­miesz­cza­nia się.

STANSON nie zamie­rza profi­lo­wać pozy­ska­nych danych osobo­wych ani podej­mo­wać zauto­ma­ty­zo­wa­nych decyzji.

Jakie przysługują prawa osobie, której dane dotyczą?

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi RODO, osobie której dane doty­czą przy­słu­gu­ją wobec STANSON nastę­pu­ją­ce prawa:

  • prawo dostę­pu do danych osobo­wych, w tym prawo do uzyska­nia kopii tych danych;
  • prawo do żąda­nia spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) danych osobo­wych – w przy­pad­ku, gdy dane są niepra­wi­dło­we lub niekompletne;
  • prawo do żąda­nia usunię­cia danych osobo­wych (tzw. „prawo do bycia zapo­mi­na­nym”) w przy­pad­ku, gdy, (i) dane nie są już niezbęd­ne do celów, dla których były zebra­ne lub w inny sposób prze­twa­rza­ne, (ii) osoba, której dane doty­czą wnio­sła sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych, (iii) osoba, której dane doty­czą, cofnę­ła zgodę, na której opie­ra się prze­twa­rza­nie i nie ma innej podsta­wy praw­nej prze­twa­rza­nia, (iv) dane prze­twa­rza­ne są niezgod­nie z prawem, (v) dane muszą być usunię­te w celu wywią­za­nia się z obowiąz­ku wyni­ka­ją­ce­go z prze­pi­sów prawa;
  • prawo do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobo­wych – w przy­pad­ku gdy: (i) osoba, której dane doty­czą, kwestio­nu­je prawi­dło­wość danych osobo­wych, (ii) prze­twa­rza­nie danych jest niezgod­ne z prawem, a osoba, której dane doty­czą, sprze­ci­wia się usunię­ciu danych, żąda­jąc w zamian ich ogra­ni­cze­nia, (iii) admi­ni­stra­tor nie potrze­bu­je już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane doty­czą, potrze­bu­je ich do usta­le­nia, obro­ny lub docho­dze­nia rosz­czeń, (iv) osoba, której dane doty­czą wnio­sła sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych – do czasu usta­le­nia, czy praw­nie uzasad­nio­ne podsta­wy po stro­nie admi­ni­stra­to­ra są nadrzęd­ne wobec podsta­wy sprzeciwu;
  • prawo do prze­no­sze­nia danych osobo­wych w przy­pad­ku, gdy: (i) prze­twa­rza­nie odby­wa się na podsta­wie umowy zawar­tej z osobą, której dane doty­czą lub na podsta­wie zgody wyra­żo­nej przez taką osobę, oraz (ii) prze­twa­rza­nie odby­wa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych osobo­wych, w tym profi­lo­wa­nia, gdy (i) zaist­nie­ją przy­czy­ny zwią­za­ne z Twoją szcze­gól­ną sytu­acją, oraz (ii) prze­twa­rza­nie danych opar­te jest na podsta­wie niezbęd­no­ści do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uzasad­nio­ne­go inte­re­su STANSON, o którym mowa w pkt. 5.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakre­sie, w jakim zosta­ła udzie­lo­na zgoda na prze­twa­rza­nie danych osobo­wych, osobie, której dane osobo­we doty­czą przy­słu­gu­je prawo do cofnię­cia zgody na prze­twa­rza­nie danych osobo­wych. Cofnię­cie zgody nie ma wpły­wu na zgod­ność z prawem prze­twa­rza­nia danych, które­go doko­na­no na podsta­wie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przy­pad­ku uzna­nia, iż prze­twa­rza­nie przez STANSON danych osobo­wych naru­sza prze­pi­sy RODO, osobie, której dane osobo­we doty­czą przy­słu­gu­je prawo do wnie­sie­nia skar­gi do właści­we­go orga­nu nadzorczego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podsta­wa praw­na Art. 13 oraz art. 14 Rozpo­rzą­dze­nia o Ochro­nie Danych Osobo­wych Parla­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych osobo­wych i w spra­wie swobod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne rozpo­rzą­dze­nie o ochro­nie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.