Loading

Każda firma ma wielkie cele i aspiracje.

To czy je osiągnie zależy od ludzi.

Usługi rekrutacyjne dla sektora budowlanego są naszym jedynym obszarem aktywności.

Dobrze znamy tę branżę oraz jej specyficzne potrzeby.

Rekru­tu­je­my w Polsce…

…ale również w Euro­pie.

Dyna­micz­ny rozwój sekto­ra budow­la­ne­go sprzy­ja zacie­ra­niu granic.

Jeśli decy­du­je­sz się na ekspan­sję, warto rozwa­żyć zatrud­nie­nie pracow­ni­ka, który zna lokal­ny rynek.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za swoją pracę.

Naszym zleceniodawcom udzielamy gwarancji.

W przypadku zarówno kandydatów jak i pracodawców poszukujących skutecznych menadżerów, wykorzystujemy narzędzia dostosowane do indywidualnych kryteriów i potrzeb. Każde z powierzonych zadań jest dla nas wyzwaniem i  zobowiązaniem. Cieszymy się z naszych osiągnięć, otwartego i elastycznego podejścia. Stosujemy najwyższe standardy etyczne, budując trwałe relacje. Większość klientów rekrutuje z nami ponownie. 

Jacek Szczepan

CEO

Z wykształ­ce­nia archi­tekt, z doświad­cze­nia mena­dżer, z zami­ło­wa­nia eksplo­ra­tor ludz­ki­ch zacho­wań i zawo­do­wy­ch ambi­cji. Po ponad dwudzie­stu lata­ch pracy dla duży­ch między­na­ro­do­wy­ch przed­się­bior­stw (w tym szwedz­ki­ch, niemiec­ki­ch i austriac­ki­ch) posta­no­wi­łem stwo­rzyć firmę – plat­for­mę łączą­cą najlep­szy­ch specja­li­stów z najlep­szy­mi praco­daw­ca­mi, w środo­wi­sku które­go potrze­by znam i rozu­miem.

Jakie są twoje plany i ambicje?

Zabierz ze sobą najlepszych!

DLA ABSOLWENTÓW

Pozy­tyw­ne nasta­wie­nie, cieka­wo­ść świa­ta i ludzi, nietu­zin­ko­we spoj­rze­nie, znajo­mo­ść języ­ków obcy­ch – to cechy, które często ważą więcej niż doświad­cze­nie (niejed­no­krot­nie zabar­wio­ne ruty­ną). Napi­sz zatem o swoich pasja­ch i ambi­cja­ch, zaak­cen­tuj mocne stro­ny i nie obawiaj się wspo­mnieć o tym, co prze­szka­dza Ci w rela­cja­ch z otocze­niem. Obie­cu­je­my, że wnikli­wie zapo­zna­my się z Twoim opisem i spró­bu­je­my pomóc w znale­zie­niu miej­sca, od które­go będzie­sz mogła/mógł rozpo­cząć fascy­nu­ją­cą drogę zawo­do­wą. Plat­for­ma dla absol­wen­tów to nasz głos ZA: młodo­ścią,  kreatyw­no­ścią i świe­żym spoj­rze­niem.

Dołącz do bazy absolwentów STANSON i daj się poznać przedsiębiorcom w Polsce i za granicą.

PRZEŚLIJ SWOJE CV

Nasza firma nieprze­rwa­nie komple­tu­je bazę osób zatrud­nio­ny­ch w prze­my­śle budow­la­nym na stano­wi­ska­ch zarząd­czy­ch, doradz­twa tech­nicz­ne­go oraz handlo­wy­ch. Dome­ną naszej dzia­łal­no­ści jest wspo­ma­ga­nie przed­się­bior­stw pręż­nie dzia­ła­ją­cy­ch w tym sekto­rze w pozy­ski­wa­niu do współ­pra­cy najlep­szy­ch mena­dże­rów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani prowadzonymi przez nas projektami, prześlijcie swoje CV.

KONTAKT

NASZE BIURO:Stanson
ul. Nowogrodzka 62 C
02–002 Warszawa

+48 531 588 858
+48 531 588 588

 

NAPISZ DO NAS!