Loading
Cze 12, 2015

Lektury ℗o pracy: 5 książek na urlop

written by Magda
zarzadzanie-codziennoscia-zaplanuj-dzien-skoncentruj-sie-i-wyostrz-swoj-tworczy-umysl-b-iext28779775

Zarzą­dza­nie codzien­no­ścią. Zapla­nuj dzień, skon­cen­truj się i wyostrz swój twór­czy umysł”
Autor: Joce­lyn K. Glei
Wydaw­ca: Helion
ISBN: 978–83-28301–52-8


Ta 240-stro­ni­co­wa lektu­ra ma mini­mum jedną zale­tę: wstęp autor­stwa zało­ży­cie­la Behan­ce, popu­lar­nej plat­for­my łączą­cej świat sztu­ki i bizne­su. Ponad­to obie­cu­je zestaw narzę­dzi do zarzą­dza­nia codzien­no­ścią: Poka­że­my Ci, jak opra­co­wać właści­wy plan dnia, pora­dzić sobie z nieusta­ją­cym napły­wem wiado­mo­ści, skon­cen­tro­wać się pośród chaosu i znaleźć czas, które­go potrze­bu­je­sz, by wyko­nać istot­ną dla Ciebie pracę.

o_zespolach_ksiazka_biznesowa_harvard_business_review_polska

O zespo­ła­ch”
Autor: Wielu auto­rów
Wydaw­ca: ICAN Insti­tu­te
ISBN: 978–83-63662–38-7


Kolej­ne wyda­nie best­sel­le­ro­wej serii 10 idei HBR, tym razem o zespo­ła­ch – w teorii i prak­ty­ce. Prze­czy­taj jak zbudo­wać zgra­ną ekipę. Wybra­na tema­ty­ka:

– Co zrobić by sukces stał się dużym moty­wa­to­rem?
– Jak budo­wać most między odle­gły­mi świa­ta­mi?
– Jak utrzy­my­wać dyscy­pli­nę w zespo­le i skutecz­nie anga­żo­wać jego człon­ków?

mysl-jak-freak_6466

Myśl jak Freak. Auto­rzy Freako­no­mii propo­nu­ją: prze­pro­gra­muj swój mózg. Inno­wa­cje, nowe tren­dy, psycho­lo­gia bizne­su”
Autor: Stephen J. Dubner, Steven D. Levitt
Wydaw­ca: MT Biznes
ISBN: 978–83-7746–891-3


Ta książ­ka pomo­że ci zoba­czyć świat takim, jakim nigdy wcze­śniej go nie widzia­łeś – kusi wydaw­ca. W opubli­ko­wa­nej na stro­nie wydaw­nic­twa zajaw­ce czyta­my:

1. Zacznij od odrzu­ce­nia kompa­su moral­ne­go – trud­no jest obiek­tyw­nie spoj­rzeć na problem, jeśli już zdecy­do­wa­łeś,
co z nim nale­ży zrobić,

2. Naucz się mówić NIE WIEM – gdyż dopó­ki nie przy­zna­sz, że czegoś nie wiesz, nie będzie­sz mógł się dowie­dzieć,
co trze­ba zrobić,

3. Myśl jak DZIECKO – gdyż będzie­sz miał wtedy lepsze pomy­sły i będzie­sz zada­wał lepsze pyta­nia,

4. Opanuj sztu­kę posłu­gi­wa­nia się ZACHĘTAMI – ponie­waż to właśnie one rządzą świa­tem,

5. Naucz się PRZEKONYWAĆ LUDZI, którzy nie chcą być prze­ko­na­ni – gdyż zwykle nie wystar­czy po prostu mieć rację,

6. Poznaj zale­ty REZYGNOWANIA – gdyż nie zdoła­sz rozwią­zać proble­mów jutra, jeśli nie będzie­sz chciał porzu­cić dzisiej­sze­go bajzla.

3815

Super­Pa­mięć w 31 dni. Triki, ćwicze­nia, neuro­ro­zryw­ki”
Autor: Pauli­na Mechło
Wydaw­ca: One Press
ISBN: 978–83-246‑6858-8


Sposo­by szyb­kie­go zapa­mię­ty­wa­nia, zaba­wy popra­wia­ją­ce pamięć i ćwicze­nia wyma­ga­ją­ce koncen­tra­cji i kreatyw­ne­go myśle­nia – „Super­Pa­mięć w 31 dni” to lektu­ra dla tych, którzy lubią inte­li­gent­ną rozryw­kę.

szefowa-najseksowniejszy-prezes-swiata-b-iext26221389

#Szefo­wa. Najsek­sow­niej­sza prezes świa­ta”
Autor: Sophia Amoru­so
Wydaw­ca: Ole
ISBN: 978–83-280‑1207-3


Bajka o (pięk­nym) Kopciusz­ku z wielo­mi­lio­no­wym bizne­sem w tle. Nie tylko dla kobiet.

Leave a comment