Loading
Lip 27, 2015

Lek na wiek – jak zabawa wpływa na pracę naszego mózgu

written by Magda
[bloc­kqu­ote text=”Ludzie nie dlate­go prze­sta­ją się bawić, że się starze­ją, lecz starze­ją się, bo prze­sta­ją się bawić.” show_quote_icon=”yes” text_color=”#020202″ quote_icon_color=”#020202″]
11012596_1123512634332823_3673250251221128503_n

Z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem prze­czy­ta­li­śmy zamiesz­czo­ny w waka­cyj­nym nume­rze Coaching arty­kuł Anity Szar­lak „Baw się”, w którym autor­ka wyli­cza zale­ty zaba­wy – beztro­skiej, niepla­no­wa­nej i bezce­lo­wej. „Zaba­wa to swobod­na eksplo­ra­cja” – mówi jedna z cyto­wa­ny­ch przez nią specja­li­stek.

Bawiąc się trenu­je­my ośrod­ki poznaw­cze i kreatyw­no­ść, uczy­my się przy­dat­nej (nie tylko) w świe­cie bizne­su elastycz­no­ści i adap­ta­cji do niespo­dzie­wa­ny­ch zdarzeń, wresz­cie – nasz mózg młod­nie­je, tworzą się nowe połą­cze­nia neuro­nów, a stare są podtrzy­my­wa­ne.

Jak się bawić? Po prostu, nie bacząc wiek, czas i para­li­żu­ją­ce wyobraź­nię zasa­dy, bez onie­śmie­la­ją­cy­ch myśli o wyni­ka­ją­cy­ch z niej korzy­ści. Z pomo­cą doro­słym przy­cho­dzą produ­cen­ci gier. W ich ofer­ta­ch znaj­dzie­my świet­ne przy­go­dów­ki, zaba­wy logicz­ne i stra­te­gicz­no-ekono­micz­ne. Wiel­ką popu­lar­no­ścią cieszy się gra w skoja­rze­nia Dixit, słow­ne potycz­ki z Taboo czy mogą­ca trwać godzi­na­mi plan­szów­ka Osad­ni­cy z Cata­nu. Oczy­wi­ście może­sz się bawić nie wyda­jąc ani grosza. Zaan­ga­żuj do wspól­nej rozryw­ki przy­ja­ciół, a kiedy znudzą ci się kalam­bu­ry, stat­ki i państwa-miasta, stwórz­cie własną grę i pamię­taj – celem zaba­wy jest zaba­wa sama w sobie!

Leave a comment