Loading
Sie 3, 2015

SZKOLENIE: SZTUKA PREZENTACJI

written by Magda

DATA: 12–13 sierp­nia 2015

MIEJSCE: Warsza­wa, ul. Zbysz­ka Cybul­skie­go 3

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 8–12 uczest­ni­ków

Pole­ca­my Państwa uwadze szko­le­nie z cyklu „Kompas Przed­się­bior­cy” poświę­co­ne sztu­ce prezen­ta­cji. Szko­le­nie odbę­dzie się w warszaw­skiej siedzi­bie Konfe­de­ra­cji Lewia­tan. Na stro­nie orga­ni­za­to­ra czyta­my:

Szko­le­nie dostar­cza wiedzy o zasa­da­ch przy­go­to­wy­wa­nia profe­sjo­nal­ny­ch prezen­ta­cji (siebie, firmy i jej produk­tów), daje możli­wo­ść prak­tycz­ne­go ćwicze­nia i spraw­dze­nia siebie – obej­mu­je m.in. pracę z kame­rą video i indy­wi­du­al­ną infor­ma­cję zwrot­ną na temat osobi­sty­ch wyzwań uczest­ni­ka w zakre­sie wystą­pień publicz­ny­ch.

Więcej infor­ma­cji o spotka­niu znaj­dą Państwo na stro­nie Konfe­de­ra­cji Lewia­tan: http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2015/8/1/szkolenie__okret_pod_pelnymi_zaglami__sztuka_prezentacji

Leave a comment