Loading
Sie 6, 2015

5 najpopularniejszych pytań na rozmowie o pracę 

written by Magda

Co decy­du­je o wyni­ku rozmo­wy kwali­fi­ka­cyj­nej? Jakie odpo­wie­dzi gwaran­tu­ją przej­ście do kolej­ne­go etapu rekru­ta­cji? Tajem­ną, zdawać by się mogło wiedzę obie­cu­je odkryć przed czytel­ni­ka­mi Travis Brad­ber­ry, gościn­ny autor Forbes.com. Swój wywód (porad­nik?) rozpo­czy­na słowa­mi same­go Marka Zucker­ber­ga:

Na podle­ga­ją­ce­go mi bezpo­śred­nio pracow­ni­ka zatrud­nię tylko kogoś, pod kogo sam mógł­bym podle­gać.

W dalszej części arty­ku­łu Brad­ber­ry przy­ta­cza listę ulubio­ny­ch pytań rekru­te­rów. Odpo­wie­dzi na nie stano­wią jego zdaniem wytry­ch do psychi­ki poten­cjal­ny­ch pracow­ni­ków. Czy rzeczy­wi­ście? To już kwestia dysku­syj­na, trening w każdym razie jesz­cze niko­mu nie zaszko­dził :)

  • Dlacze­go rezy­gnu­je­sz ze swojej aktu­al­nej pracy?
  • Opowie­dz o sobie
  • Jakie są pana/pani słabo­ści?
  • Jakie są pana/pani ocze­ki­wa­nia zarob­ko­we?
  • Opowie­dz jak radzi­sz sobie w (…) sytu­acji

Leave a comment