Loading
Sie 6, 2015

Po tych uczelniach zarobisz najwięcej! (RANKING)

written by Magda

Tygo­dnik NEWSWEEK opubli­ko­wał listę 30 uczel­ni mają­cy­ch gwaran­to­wać swoim absol­wen­tom świe­tla­ną przy­szło­ść. Pierw­sze miej­sce w rankin­gu, z najwyż­szą media­ną zarob­ków – 8700 złoty­ch – zaję­ła słyn­na Szko­ła Głów­na Handlo­wa w Warsza­wie, kuźnia talen­tów w dzie­dzi­nie bizne­su i zarzą­dza­nia. Śred­nio tysiąc mniej zara­bia miesięcz­nie absol­went Poli­tech­ni­ki Warszaw­skiej (7700 złoty­ch). Dalsze pozy­cje zajmu­ją Poli­tech­ni­ka Wrocław­ska i Gdań­ska, a pierw­szą piąt­kę zamy­ka Uniwer­sy­tet Warszaw­ski.

Zrzut z ekranu Newsweek.pl

Pole­ca­my Państwa uwadze pełny ranking dostęp­ny na stro­nie Newswe­ek: http://biznes.newsweek.pl/30-uczelni-po-ktorych-zarobisz-najwiecej-ranking-,artykuly,368039,1.html

Leave a comment