Loading
Sie 6, 2015

Urlop w raju: TOP wakacyjne destynacje 2015

written by Magda
Kraków

Najpięk­niej­sze wyspy i miasta, lotni­ska i hote­le – maga­zyn Travel&Leisure jak co roku opubli­ko­wał listę najlep­szy­ch waka­cyj­ny­ch desty­na­cji. W zesta­wie­niu znala­zły się m.in. bajko­we wyspy Gala­pa­gos, Bali, Male­di­wy i Maui oraz bajecz­nie drogie, rozsia­ne po całym świe­cie hote­le takie jak The Oberoi Udaivi­las w India­ch (#1) czy Ashford Castle w Irlan­dii (#3).

Oczy­wi­ście aby wybrać się na apro­bo­wa­ny przez Travel&Leisure urlop nie musi­my dyspo­no­wać fortu­ną ani kilku­ty­go­dnio­wym zwol­nie­niem z pracy. Choć do top dzie­siąt­ki najpięk­niej­szy­ch miast świa­ta trafi­ły zale­d­wie czte­ry euro­pej­skie perły, jedną z nich jest… Kraków (#7)! Dzien­ni­ka­rze Travel&Leisre najwy­raź­niej nie byli nad polskim morzem.

Pełną listę letni­ch reko­men­da­cji znaj­dzie­cie na stro­nie: http://www.travelandleisure.com/worlds-best

Leave a comment