Loading

Aktualności

Co decy­du­je o wyni­ku rozmo­wy kwali­fi­ka­cyj­nej? Jakie odpo­wie­dzi gwaran­tu­ją przej­ście do kolej­ne­go etapu rekru­ta­cji? Tajem­ną, zdawać by się… 

Read More

Najpięk­niej­sze wyspy i miasta, lotni­ska i hote­le – maga­zyn Travel&Leisure jak co roku opubli­ko­wał listę najlep­szy­ch waka­cyj­ny­ch…

Read More

Tygo­dnik Newswe­ek opubli­ko­wał listę 30 uczel­ni mają­cy­ch gwaran­to­wać swoim absol­wen­tom świe­tla­ną przy­szło­ść.

Read More

Pole­ca­my Państwa uwadze szko­le­nie z cyklu „Kompas Przed­się­bior­cy” poświę­co­ne sztu­ce prezen­ta­cji. Spotka­nie odbę­dzie się 12 sierp­nia w siedzi­bie…

Read More

Sobot­nia łami­głów­ka, niby prosta, ale…

Read More

Był rok 1953. 50-letni sprze­daw­ca mikse­rów z Illi­no­is zain­we­sto­wał w sieć restau­ra­cji typu fast-food. Zuni­fi­ko­wał wygląd wszyst­ki­ch…

Read More

Tytuł praco­daw­cy roku zobo­wią­zu­je. Wystar­czy wpisać w wyszu­ki­war­ce frazę „Google offi­ce”, a naszym oczom ukaże się impo­nu­ją­ca…

Read More

Ludzie nie dlate­go prze­sta­ją się bawić, że się starze­ją, lecz starze­ją się, bo prze­sta­ją się bawić”. Czy… 

Read More

Co warto prze­czy­tać tego lata? 

Read More