Loading

AKTUALNOŚCI

Category

Co decy­du­je o wyni­ku rozmo­wy kwali­fi­ka­cyj­nej? Jakie odpo­wie­dzi gwaran­tu­ją przej­ście do kolej­ne­go etapu rekru­ta­cji? Tajem­ną, zdawać by się… 

Read More

Tygo­dnik Newswe­ek opubli­ko­wał listę 30 uczel­ni mają­cy­ch gwaran­to­wać swoim absol­wen­tom świe­tla­ną przy­szło­ść.

Read More

Pole­ca­my Państwa uwadze szko­le­nie z cyklu „Kompas Przed­się­bior­cy” poświę­co­ne sztu­ce prezen­ta­cji. Spotka­nie odbę­dzie się 12 sierp­nia w siedzi­bie…

Read More

Był rok 1953. 50-letni sprze­daw­ca mikse­rów z Illi­no­is zain­we­sto­wał w sieć restau­ra­cji typu fast-food. Zuni­fi­ko­wał wygląd wszyst­ki­ch…

Read More

W najnow­szym (7/2015) nume­rze miesięcz­ni­ka Forum Bran­żo­we ukazał się wywiad z zało­ży­cie­lem naszej firmy Jackiem Szcze­pa­nem. Zain­te­re­so­wa­ny­ch odsy­ła­my do lektu­ry!

Read More