Loading

BIBLIOTEKA

Category

Co decy­du­je o wyni­ku rozmo­wy kwali­fi­ka­cyj­nej? Jakie odpo­wie­dzi gwaran­tu­ją przej­ście do kolej­ne­go etapu rekru­ta­cji? Tajem­ną, zdawać by się… 

Read More

Był rok 1953. 50-letni sprze­daw­ca mikse­rów z Illi­no­is zain­we­sto­wał w sieć restau­ra­cji typu fast-food. Zuni­fi­ko­wał wygląd wszyst­ki­ch…

Read More

Ludzie nie dlate­go prze­sta­ją się bawić, że się starze­ją, lecz starze­ją się, bo prze­sta­ją się bawić”. Czy… 

Read More

Co warto prze­czy­tać tego lata? 

Read More