Loading

SALON

Category

Co decy­du­je o wyni­ku rozmo­wy kwali­fi­ka­cyj­nej? Jakie odpo­wie­dzi gwaran­tu­ją przej­ście do kolej­ne­go etapu rekru­ta­cji? Tajem­ną, zdawać by się… 

Read More

Tygo­dnik Newswe­ek opubli­ko­wał listę 30 uczel­ni mają­cy­ch gwaran­to­wać swoim absol­wen­tom świe­tla­ną przy­szło­ść.

Read More

Pole­ca­my Państwa uwadze szko­le­nie z cyklu „Kompas Przed­się­bior­cy” poświę­co­ne sztu­ce prezen­ta­cji. Spotka­nie odbę­dzie się 12 sierp­nia w siedzi­bie…

Read More

Jak zostać szefo­wą i pozy­skać finan­so­wa­nie dla swoje­go przed­się­wzię­cia? Pole­ca­my podca­st „Stre­fa Szefa”. Gość­mi niedziel­ne­go progra­mu Marze­ny Mazur były… 

Read More