Loading
Lip 27, 2015

Rekrutacyjne łamigłówki Google (SPRAWDŹ SIĘ!)

written by Magda

Tytuł praco­daw­cy roku zobo­wią­zu­je. Wystar­czy wpisać w wyszu­ki­war­ce frazę Google offi­ce, a naszym oczom ukaże się impo­nu­ją­ca kolek­cja zdjęć niczym z kata­lo­gu IKEA dla dzie­ci. Tu stół do bilar­da, tam ogrom­ny hamak, kana­pa i Play­sta­tion. Czy tam w ogóle się pracu­je? Tak, ale wstęp do świą­ty­ni inno­wa­cji (i zaba­wy) mają tylko nielicz­ni, a dotar­cie do mety (podpi­sa­nia umowy) poprze­dza długi i żmud­ny proces rekru­ta­cji. Dzię­ki The Inde­pen­dent, który opubli­ko­wał listę najtrud­niej­szy­ch autor­ski­ch pytań rekru­te­rów Google, mamy szan­sę zajrzeć za jego kuli­sy. Spraw­dź się!

[unor­de­red_li­st style=’circle’ number_type=’circle_number’ animate=’yes’ font_weight=’normal’]

  • Dlacze­go włazy kana­li­za­cyj­ne są okrą­głe?
  • Skur­czo­no cię do rozmia­ru 10-penso­wej mone­ty i wrzu­co­no do puste­go blen­de­ra.  Za 60 sekund ruszy ostrze. Co robi­sz?
  • Jesteś na impre­zie z 10 osoba­mi włącza­jąc ciebie i twoje­go znajo­me­go. Znajo­my chce się zało­żyć – za każdą osobę, która urodzi­ła się w ten sam dzień co ty dosta­nie­sz 1 funta, za każdą, która nie urodzi­ła się w ten sam dzień on dosta­je 2 funty. Czy przyj­mie­sz zakład?
  • Wytłu­ma­cz swoje­mu 7-letnie­mu bratan­ko­wi defi­ni­cję data­ba­zy. W trzech zdania­ch.
  • Jesteś kapi­ta­nem stat­ku pirac­kie­go, które­go zało­ga zagło­su­je zaraz za podzia­łem złota. Jeśli zgodzi się z tobą mniej niż poło­wa, umrze­sz. W jaki sposób doko­na­sz podzia­łu tak byś prze­żył i żeby był dla ciebie korzyst­ny?

[/unordered_list]

Leave a comment