Loading
Lip 28, 2015

BIZNES PO PIĘĆDZIESIĄTCE

written by Magda
[bloc­kqu­ote text=”Młodzi biega­ją szyb­ciej, ale starzy znają skró­ty” text_color=”#000000″ width=”” line_height=”undefined” back­gro­und_co­lor=”” border_co­lor=”” show_quote_icon=”yes” quote_icon_color=”#000000″]

Na dobry począ­tek dnia pole­ca­my arty­kuł Rafa­ła Skór­skie­go „Biznes zaczy­na się po pięć­dzie­siąt­ce” poświę­co­ny zawo­do­wym rewo­lu­cjom w drugiej poło­wie życia.

[W Polsce] staty­sty­ki nie napa­wa­ją opty­mi­zmem – przed­się­bior­czą posta­wę prezen­tu­je zniko­my odse­tek osób z grupy 50+. Wpływ na to ma fakt, że zwykle skupio­ne są one na tym, by nie utra­cić dotych­cza­so­wej pracy, a nie by wyko­rzy­stać doświad­cze­nia we własnej firmie.*

Czy warto ryzy­ko­wać? Zapra­sza­my do dysku­sji!
* Cytat pocho­dzi z arty­ku­łu opubli­ko­wa­ne­go na stro­nie maga­zy­nu „Pierw­szy Milion”.

Leave a comment